TERMS & CONDITIONS


Tot stand gekomen op 14 april 2020 door Productions by Perspective, ingeschreven bij de KVK onder nummer 76939073.

DEFINITIES

De onderstaande definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

Wederpartij:               
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Productions by  Perspective de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

Werkzaamheden:
Alle bezigheden die vallen onder de Opdracht gegeven door de Wederpartij aan Productions by Perspective.

Opdracht:                   
Het creëren van een muziekvideo, gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden aan Productions by Perspective door de Wederpartij.

(Eind)product:            
De muziekvideo die geleverd wordt door Productions by Perspective aan de Wederpartij.

Overeenkomst:          
De afgesproken voorwaarden zoals beschreven in de algemene   voorwaarden, te ondertekenen door de Wederpartij samen met de offerte. 


ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte of Overeenkomst gesloten tussen Productions by Perspective en de Wederpartij.

-       Offertes worden elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

-       De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij en Productions by Perspective.

-       De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

-       De Wederpartij heeft een opzegtermijn van 2 weken vóór de eerste filmdag. Enige kosten die tot dat punt zijn gemaakt door Productions by Perspective worden in rekening gebracht.

-       Indien de Wederpartij de Opdracht wil opzeggen na het opzegtermijn zal Productions by Perspective het gehele bedrag genoemd op de offerte in rekening brengen.

-       Indien een van beide partijen een wijziging of aanvulling wil maken aan de Overeenkomst moet dit eerst worden overlegd met en worden goedgekeurd door de Wederpartij en Productions by Perspective. Dit kan invloed hebben op tijdstip van voltooiing en de prijs van het Product.

-       Productions by Perspective zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen tenzij dit in overleg is gegaan met de Wederpartij.

-       Productions by Perspective zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

-       De Wederpartij dient tijdig alle gegevens of instructies te verstrekken aan Productions by Perspective.

-       De prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

-       De prijzen zijn inclusief reiskosten, tenzij anders aangegeven.

-       Bij uitstel van het versturen van het Eindproduct is Productions by Perspective verplicht om de Wederpartij hiervan op de hoogte te brengen.

-       Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Productions by Perspective aangewezen bankrekening op de factuur.

-       Productions by Perspective is verplicht de factuur uiterlijk 7 dagen voor de levering van het Eindproduct te versturen naar de Wederpartij.

-       De betaling dient binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Indien de factuur na dit termijn nog niet is betaald, is Productions by Perspective niet verplicht tot het versturen van het Eindproduct.

-       Alle door Productions by Perspective in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Productions by Perspective. Publicatie van het Eindproduct in welke vorm dan ook mag alleen gedaan worden door Productions by Perspective of met schriftelijke toestemming van Productions by Perspective.

-       Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Productions by Perspective het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

-       Productions by Perspective behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

-       Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Productions by Perspective bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

-       Voorts is Productions by Perspective bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

-       Indien Productions by Perspective de Overeenkomst op de grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Productions by Perspective niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

-       In het geval van overmacht kan een tekortkoming niet aan Productions by Perspective of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

-       Productions by Perspective garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst.

-       Het Eindproduct wordt gemaakt door Productions by Perspective in overleg met de Wederpartij en de Wederpartij heeft de mogelijkheid om feedback te geven op het Product voordat deze als Eindproduct geleverd wordt. 

-       Productions by Perspective is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Productions by Perspective tot een maximum bedrag van €1000. 

-       Productions by Perspective is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

-       Productions by Perspective is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Productions by Perspective is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Productions by Perspective kenbaar behoorde te zijn.

-       De Wederpartij vrijwaart Productions by Perspective voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

-       Productions by Perspective behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hen toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

-       De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Productions by Perspective verstrekt, zal Productions by Perspective zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

-       Productions by Perspective mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

-       Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 14-04-2020 van toepassing vanaf 14-04-2020.

-       Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Productions by Perspective partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

© 2020 Productions by Perspective       l       COVID-19        |        Terms and Conditions       l       Privacy Statement